Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

ActueelBijeenkomst Kerkenvisies - 28 maart 2019

Een kerkenvisie biedt kansen en mogelijkheden. Eigenaren en gemeenten kunnen hierbij gezamenlijk optrekken voor het behoud van het religieuze erfgoed. Deze (ROMA) bijeenkomst organiseren wij als steunpunt in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met een integrale kerkenvisies wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? Hoe werkt de financieringsregeling van het rijk? Wat levert het in praktijk op? Kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Hoofdlijnen
We worden door de RCE bijgepraat over de visie van het rijk op de kerkenvisies en over de financieringsregeling. We duiken in het praktische proces van het opstellen van een kerkenvisie met voorbeelden van pilotgemeentes. Daarnaast neemt de gemeente Utrecht, die haar kerkenvisie al in 2017 opgesteld heeft, ons mee in wat de visie tot nu toe in praktijk heeft opgeleverd. Tijdens de bijeenkomst zoeken we de interactie op en is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten, vraag en antwoord uit te wisselen en misschien wel om nieuwe kerkenvisies te initiëren. We sluiten de middag af met een vleugje Sint Joriskerk en een gezellige netwerk borrel. Meer informatie en een programma volgen nog.

Programma
Download het programma

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders of kerkrentmeesters van kerkgenootschappen en parochies, overkoepelende religieuze organisaties, erfgoed- en burgerorganisaties. Daarnaast zijn de medewerkers van gemeenten en de Provincie Utrecht die iets te maken hebben met erfgoed en/of religieuze voorzieningen van harte welkom.

Datum en locatie
De bijeenkomst wordt op donderdag 28 maart gehouden van 12.30 – 17.00 in de Sint Joriskerk van Amersfoort op het Hof 1 in het hart van de binnenstad.

Geef u nu op via info@stamu.nl

18 oktober presentatie 'Wegwijzers voor de Toekomst'


 

Op 18 oktober vond een feestelijke bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. Op deze dag werden de uitkomsten gepresenteerd van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) en ontvingen alle gemeenten uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts de voor de gemeente op maat gemaakte 'Wegwijzer voor de toekomst'. Het onderzoek is door het STAMU verricht om gemeenten inzicht te geven in de stand van zaken van het gemeentelijk erfgoedbeleid. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen of zij de 'Wegwijzer voor toekomst' openbaar willen maken. Er is naast de 26 individuele wegwijzers ook een algemene versie verschenen onder de titel 'Wegwijzer voor de toekomst met provinciebrede conclsusies'. Dit geeft trends weer waar iedereen kennis van kan nemen en gemeenten in breder perspectief kunnen zien waar zij staat ten aanzien van haar erfgoedbeleid. 

Tijdens de middag was er naast de presentatie van het MEBUG onderzoek aandacht voor de omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheid in relatie tot erfgoed. Onderwerpen die ook ruim aandacht hebben gekregen in het onderzoek. De komende jaren ligt er een collectieve uitdaging in de provincie Utrecht om bij de instandhouding van een goede omgevingskwaliteit erfgoed als een logische basis mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering. De wegwijzers kunnen hierbij helpen.

Voor wie meer wil lezen is hier de provinciale wegwijzer te downloaden. 

Start Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG)


Dit jaar gaan we als STAMU, mede op verzoek van de Provincie Utrecht, het onderzoek naar het erfgoedbeleid bij de Utrechtse Gemeenten, wat we in 2014 hebben uitgevoerd, herhalen. De Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG) leidde tot de op maat geschreven ‘Wegwijzer voor de toekomst’ voor iedere gemeente. Wij zijn benieuwd naar hoe de gemeenten er nu voor staan. Zijn de beschreven kansen uit de ‘Wegwijzers voor de toekomst’ opgepakt? Wat is er veranderd? Richtte het onderzoek in 2014 zich vooral op de vraag “Hoe Mo-Moproof is de gemeente?”, dit jaar  zal er ook aandacht zijn voor nieuwe ontwikkelingen in wet- en regelgeving zoals de Erfgoedwet, de Omgevingswet en bijhorende omgevingsvisie.  In hoeverre is de gemeente hier al mee aan de gang en hoe wordt erfgoed meegenomen in deze transitie?

Binnenkort zullen wij aan de contactpersonen binnen de gemeenten de vragenlijst opsturen. Hierna gaan we met de gemeenten in een gesprek om met elkaar de antwoorden verder te nuanceren. Vervolgens zullen beiden verwerkt worden in een op maat gemaakte ‘Wegwijzer voor de toekomst 2.0 ’. De wegwijzers zullen tijdens een speciale feestelijke en informatieve bijeenkomt op 18 oktober aan alle betreffende wethouders door de gedeputeerde Mariëtte Pennarts overhandigd worden.

 

 

Interieurensembles: Monumenten met bijbehorende inrichting op de kaart.


kamer fundatie van renswoudeEr zijn monumenten waarbij het gebouw en de inrichting écht een geheel vormen: interieurensembles. De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een eerste inventarisatie gedaan en deze bijzondere voorbeelden op de kaart gezet.

Nederland kent een paar duizend bijzondere monumenten met een inrichting die daar nauw mee samenhangt. Soms omdat het samenspel zo is bedacht en gemaakt. De architect ontwierp niet alleen het gebouw zelf, maar ook de meubels, het tafelzilver en de lampen. De meeste interieurs echter zijn in de loop der tijd gegroeid. Dit bijzondere culturele erfgoed wordt ‘interieurensemble’ genoemd. 

Interieurensembles zijn te vinden in kerken, buitenplaatsen en bestuursgebouwen maar het kunnen ook monumentale huizen zijn. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil de herkenning en erkenning ervan bevorderen, en daarmee de grondslag leggen voor het behoud van dit bijzondere erfgoed.

Bijzondere verhalen. Via https://cultureelerfgoed.nl/dossiers/interieurs/interieurensembles heeft u toegang tot ruim 70 interieurensembles op een digitale landkaart, voorzien van prachtig beeldmateriaal en bijzondere achtergrondverhalen over de eigenaren en de totstandkoming van deze ensembles. Zo is in de stad Utrecht bij de Fundatie van Renswoude het ensemble van architectuur, afwerking en inventaris uit de 18de eeuw grotendeels in originele staat bewaard gebleven. Ook is op de kaart aangegeven welke ensembles voor publiek toegankelijk zijn. Meer foto’s van de ensembles zijn te vinden op Pinterest.

Help mee. Op de kaart staan nu de beschrijvingen van 21 interieurensembles. In het eerste kwartaal van 2018 volgen de andere. De Rijksdienst ziet graag dat er meer interieurensembles bij komen. Help mee bij de inventarisatie! Eigenaren kunnen hun interieurensemble aanmelden voor opname op de kaart. Gebruik hiervoor het online formulier: https://www.monumentaleinterieurs.nl/inhoud/meld-uw-interieurensemble-aan Daar is ook te lezen aan welke criteria een aanmelding moet voldoen.

 

Erfgoed Telt


Er is veel in beweging gekomen door de Modernisering Monumentenzorg, maar de tijd gaat door. Het is van belang om te bekijken of het erfgoedbeleid nog steeds voldoet aan de eisen van de tijd. Het departement van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden samen met de vertegenwoordigers uit het erfgoedveld een herijking voor om te komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid. De MoMo vormt het startpunt. Thema's hierin vormen de financiering van de monumentenzorg, verduurzaming van monumenten, energietransitie, omgevingswet, kennisbevordering, aandacht voor het cultuurlandschap, maatschappelijk belang van erfgoed, erfgoededucatie, leegstand en herbestemming.

Zie voor meer informatie de website van de RCE met het dossier Erfgoed Telt