Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Actueel

 


Verslag Symposium "Buitenplaatsen op de kaart!", 31 oktober 2013


Op het symposium “Buitenplaatsen op de kaart”dat het  Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) op 31 oktober 2013 organiseerde werden de buitenplaatsen wederom volop in de schijnwerpers geplaatst. Op landgoed Eyckenstein in Maartensdijk kwamen 178 eigenaren, belangenbehartigers en vertegenwoordigers van verschillende overheden samen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Het belang van de buitenplaatsen voor de provincie Utrecht werd tijdens het symposium door twee gedeputeerden benadrukt. Na lezingen en columns werden in workshops de resultaten gepresenteerd van diverse projecten van de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen van de Provincie Utrecht. 

Na een welkom door Otto van Boetzelaer, eigenaar van landgoed Eyckenstein en de aftrap door Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Utrecht  gingen onder leiding van de dagvoorzitter Saskia van Dockum, directeur-rentmeester Utrechts Landschap, René Dessing en Erik Geytenbeek in op de wijze waarop buitenplaatsen op de kaart kunnen worden gezet. Als bijzondere gast nam Albert Graaf Schimmelpenninck, rentmeester van Landgoed Twickel, Ambt Delden, de aanwezigen mee in de ruimtelijke uitdagingen van Landgoed Twickel en vertelde hij over de totstandkoming en praktijk van de samenwerking binnen het Pact van Twickel. 

In het tweede deel van de dag zijn in workshops de resultaten gepresenteerd van diverse projecten van de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen van de Provincie Utrecht, zoals de Erfgoedmonitor, de Buitenplaatsenbiotoop en de Handreiking voor duurzame instandhouding van buitenplaatsen. In de vierde workshop vertelde Harriet Tiemens, wethouder van de gemeente Rheden (Gld), over hun succesvolle wijze van samenwerking met eigenaren van buitenplaatsen. Tijdens deze workshops stond de kennis- en ervaringsuitwisseling centraal tussen eigenaren, belangenbehartigers en overheden. Met centraal de vraag ‘Hoe houden we de buitenplaatsen ook in de toekomst op de kaart?’.De middag werd afgerond met een interview van Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Provincie Utrecht. Krol gaf aan dat de Provincie Utrecht de eigenaren wil blijven bijstaan in het zelfstandig ontwikkelen van de buitenplaatsen ter verrijking van de mooie provincie Utrecht. 

Voor het volledige verslag, klik hier

ActualiseringsRonde STAMUHet STAMU vind het belangrijk om te weten wat er speelt in de verschillende gemeenten om zo inzicht te krijgen in de behoefte die er leeft naar (praktische) kennis op het gebied van cultuurhistorie, monumenten en archeologie. Bovendien vinden wij het onze taak de gemeenten op de hoogte te houden van de actuele zaken op dit gebied. Wij zijn voornemens alle gemeenten in de provincie Utrecht dit jaar een keer bezoeken in het kader van een ActualiseringsRonde. Gemeenten worden hiervoor door ons benaderd, maar mocht er eerder behoefte zijn dan kunt u altijd contact opnemen met het STAMU voor een afspraak.

 

Per 1 november: subsidieregeling herbestemming monumenten


Vanaf 1 november 2011 stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanvragen van subsidie bij herbestemming van monumenten! Deze subsidie is aan te vragen voor:

- het doen van een haalbaarheidsonderzoek

- het in de tussentijd wind- en waterdicht maken van het monument

Voor meer informatie zie de website van de RCE en klik hier

 

Brim regels voor 2012


Het jaar 2012 wordt een overgangsjaar naar een nieuwe Brim regeling per 1 januari 2013. Voor het indienen van aanvragen voor instandhoudingssubsidie heeft staatssecretari Zijlstra in een brief de uitgangspunten kenbaar gemaakt. In 2012 zullen zo veel mogelijk aanvragen voor de subsidieregeling voor instandhouding van rijksmonumenten (Brim 2011) worden gehonoreerd. Dit bereikt de staatssecretaris door bepaalde aanvragen voorrang te geven en door verlaging van de subsidiabele kosten. Begin 2012 zullen de plannen voor een nieuwe Brim regels voor 2013 en daarna kenbaar worden gemaakt.

Voor meer informatie zie de website van de RCE en klik hier

 

Laatste nieuws evaluatie van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg


Vanaf december 2010 tot ongeveer halverwege 2011 is er een evaluatie uitgevoerd naar de Wet op de Archeologische Monumentenzorg. Vanuit het steunpunt is er op diverse momenten input geleverd aan de evaluatie. Het onderzoek is inmiddels afgerond en het openbaar gemaakt. Het is hier na te lezen. Op verzoek van staatssecretaris Zijlstra heeft de Raad van Cultuur een reactie geschreven. Een van de belangrijke conclusies van Raad van Cultuur is dat de Wamz voldoet als instrument voor het waarborgen van archeologische resten, maar onvoldoende geschikt is om behoud in situ te realiseren.

Staatsecretaris Zijlstra heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten dat hij een beleidsreactie voorbereid voor januari 2012.

De vragen die in het kader van dit onderzoek zijn onderzocht zijn de volgende:

De evaluatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bamz) zal een terugblik zijn op de beoogde doelen en de bereikte effecten van deze in 2007 ingevoerde regelgeving. Hebben de Wamz en het Bamz geleid tot een betere bescherming van archeologische waarden, zoals bedoeld in het Verdrag van Malta? De onderzoeksvraag is uitgewerkt in de vier themavelden van het vernieuwde archeologisch bestel:1) de verankering van de archeologische doelstelling in de praktijk vande ruimtelijke ordening, 2) de financiële kaders van de uitvoeringspraktijk. Dat gaat in het bijzonder over de omvang en de verdeling van de kosten naar herkomst (typen verstoorders) en bestemming (uitvoeringspraktijk), 3) de opkomst van een archeologische bedrijfstak en de beoogde interne kwaliteitsregulering, 4)de versterking van de infrastructuur voor de beschrijving en presentatie van archeologisch materiaal, depots en behoud in situ.

Bron: RCE

 

 

2012 Themajaar: Jaar van de Historische Buitenplaats


Het jaar 2012 is uitgeroepen tot themajaar van de historische buitenplaats. De Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012  is er op gericht om meer bekendheid te geven aan de historische buitenplaatsen in ons land en meer aandacht te vragen voor het behoud van dit culturele erfgoed. Er zijn nog ongeveer 600 buitenplaatsen in Nederland overgebleven van de zesduizend die ons land kende.  

De provincie Utrecht kent zeer veel buitenplaatsen. In de Gouden Eeuw bouwden rijke (vaak Amsterdamse) kooplui hun buitenhuizen in de Vechtstreek en de Utrechtse Heuvelrug. Maar ook in andere delen van de provincie treffen we buitenplaatsen aan. Soms kent een buitenplaats nog een middeleeuwse oorsprong en is het ontstaan vanuit een versterkte plaats.

In 2012 zullen een aantal landelijke activiteiten worden georganiseerd rondom de historische buitenplaatsen. Ook zal er een boek verschijnen over het belang van de historische buitenplaatsen in ons landschap en is er een digitaal overzicht gerealiseerd van alle complexen Historische Buitenplaatsen in Nederland.

De opening van het themajaar zal plaatsvinden op 29 maart 2012 en zal gebeuren in de provincie Utrecht met een groots landelijk publieksevenement in Kasteel Amerongen.

In de provincie Utrecht zullen het STAMU en Landschap Erfgoed Utrecht gezamenlijk diverse activiteiten organiseren in het kader van het themajaar.

Onder andere is een Platform Utrechtse Buitenplaatsen opgericht. Voor meer informatie hierover zie het stukje hierover op deze website.

Voor landelijke informatie zie verder:  www.buitenplaatsen2012.nl

 

Provincie Utrecht presenteert "Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen"


In het erfgoedbeleid van de Provincie Utrecht voor de komende jaren vormen de historische buitenplaatsen één van de kernpunten. De Provincie Utrecht heeft samen met de betrokken partijen, waaronder het STAMU, speciaal voor de buitenplaatsen een twintigtal uitvoeringsprojecten opgesteld. Deze zijn te vinden in de Uitvoeringsagenda Buitenplaatsen die door de gedeputeerde Mariette Pennarts-Pouw op 29 september is aangeboden. Het themajaar 2012 voor de Historische Buitenplaatsen vormt een mooie aftrap van dit beleid van de provincie. Voor meer informatie over de "Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen provincie Utrecht 2012-2015", klik hier.

 

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel MoMo


Bron: www.cultureelerfgoed.nl

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel modernisering monumentenzorg. 1 juni 2011 - 13:43

Op dinsdag 31 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel modernisering monumentenzorg, waarbij de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wijzigen.

Wat verandert er?

  • Per 1 januari 2012 komt de grens van vijftig jaar voor het aanwijzen van monumenten te vervallen.
  • Ook de mogelijkheid voor belanghebbenden om aanwijzingsverzoeken te doen vervalt per 1 januari 2012.
  • De procedure voor het wijzigen van rijksmonumenten zal vereenvoudigen.
  • Er komt een subsidieregeling voor het bevorderen van herbestemming. Deze regeling gaat per 1 oktober in werking en geeft een recht op subsidie voor het wind- en waterdicht houden van monumenten en voor haalbaarheidsstudies naar herbestemming.

De algemene maatregel van bestuur die het vergunningvrij wijzigen van rijksmonumenten en het vergunningvrij bouwen in beschermde gezichten regelt, treedt ook per 1 januari 2012 in werking. Net als wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening dat bepaalt dan bij het maken van bestemmingsplannen rekening gehouden moet worden met de cultuurhistorie.

Normen voor cultuurhistorisch onderzoek

Voorafgaand aan de stemming ging de discussie tussen staatssecretaris Zijlstra en de Eerste Kamer vooral over de wijze waarop cultuurhistorie een plaats krijgt in ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan. En over de vraag in hoeverre daarvoor kaders moeten worden gesteld, met name voor cultuurhistorisch onderzoek dat plaatsvindt bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen.

Naar aanleiding van een motie hierover van het Kamerlid mw Meindertsma (PvdA) heeft staatssecretaris Zijlstra per brief gereageerd. Hij zegt de Kamer toe om met alle betrokken partijen in overleg te gaan om te komen tot breed in de beroepsgroep gedragen normen voor cultuurhistorisch onderzoek. Deze normen moeten een plaats in het bestel krijgen zodat ze het meest effectief zijn en snel aangepast kunnen worden aan nieuwe inzichten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed neemt het initiatief om te komen tot deze normen.


Per 1 januari 2012 minder vergunningen voor monumenten


Handleiding "Vergunningvrij. Informatie voor professionals." samengesteld.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een handleiding samengesteld: "Vergunningvrij. Informatie voor professionals" (een uitwerking van de Factsheet vergunningvrij) Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de Algemene Maatregel van Bestuur inhoudt ten aanzien van het vergunningvrij bouwen aan beschermde monumenten per 1 januari 2012. Deze handleiding is bedoeld voor  gemeenteambtenaren Bouw- en Woningtoezicht, Monumentenzorg en Ruimtelijke Ordening en andere professionals zoals architecten. De handleiding is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgesteld in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Federatie grote monumentengemeenten, Federatie Welstand en alle Steunpunten. 

Klik hier voor de Handleiding "Vergunningvrij. Informatie voor professionals".