Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Actueel

 


Tastbare Tijd 2.0 : Cultuurhistorische Atlas provincie Utrecht


tastbare tijd 2.0

Op 5 februari 2015 is de nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht verschenen: Tastbare Tijd 2.0. Tien jaar na de eerste editie en na drie herdrukken was het boek langere tijd uitverkocht. Toch bleef de vraag onverminderd groot. Hoogste tijd dus voor een vernieuwde en uitgebreide editie, met extra onderwerpen en veel meer kaarten.  Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie.

Ruimtelijk beleid. Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds meer rekening met de aanwezige culturele schatten. Inwoners, bezoekers, bestuurders en  bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de provincie Utrecht. Het handboek is dan ook een bron van informatie in tekst en beeld voor professioneel betrokkenen.

Digitale ontsluiting. De toevoeging 2.0 in de titel verwijst naar het feit dat alle informatie die op de nieuwe kaarten in het boek staat nu ook digitaal te raadplegen is. Achter de ‘mooie plaatjes’ in het boek gaat een uitgebreid gegevensbestand schuil. Alle elementen op de kaarten zijn mét hun achterliggende gegevens ook digitaal beschikbaar via de website www.provincie-utrecht.nl/chat.

Actuele thema’s. Het eerste deel van het boek is thematisch van opzet. Auteur Roland Blijdenstijn, werkzaam bij de provincie Utrecht, verhaalt hoe de provincie Utrecht, gegrond op het bisschoppelijk Sticht, in een voortdurende strijd met Holland en Gelre zijn huidige grenzen heeft gekregen. Vervolgens staat  de rol van de provincie Utrecht als knooppunt van de Nederlandse infrastructuur centraal. Nieuw is het thema historische kastelen en buitenplaatsen,van de torens aan de Langbroekerwetering via de buitens aan de Vecht naar de Stichtse Lustwarande. Het Militair Erfgoed betreft  het tijdperk van de Romeinse Limes tot aan het eind 2014 geopende Park Vliegbasis Soesterberg.

Tijdlaagkaarten. Het tweede deel van het boek beschrijft de cultuurhistorische ontwikkelingen per deelgebied – Utrechtse Heuvelrug,  Kromme Rijn en Langbroek, Oude Rijn, De Vecht, Nederrijn en Lek, Lopikerwaard, Schalkwijk en Vianen, De Venen, Vechtplassen, Eemland en Gelderse Vallei. Dit gebeurt aan de hand van up to date tijdlaagkaarten, die de ontwikkeling stapsgewijs tonen, en vele spectaculaire luchtfoto’s.

Gedeputeerde Mariette Pennarts is trots op deze nieuwe uitgave: “Tastbare Tijd 2.0 zet het ‘historisch hart’ van ons land letterlijk en figuurlijk op de kaart. Het boek is een bron van informatie voor professionals die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling en zal ons meer en meer doen beseffen  hoe rijk aan erfgoed onze directe leefomgeving is.”

Tastbare Tijd 2.0 is vanaf 5 februari te verkrijgen bij de boekhandel en VVV. Uitgeverij Stokerkade, ISBN9789079156269, €29,50.
Uitreiking Wegwijzers voor de toekomst, 2 oktober 2014!


Uitreiking Wegwijzer voor de toekomst 2 okt 2014

Op 2 oktober vond tijdens een feestelijke bijeenkomst in het koetshuis van Slot Zuylen de uitreiking plaats van de "Wegwijzers van de toekomst" door de gedeputeerde Mariëtte Pennarts. Maar liefst 27 gemeentebestuurders waren aanwezig om de speciaal voor hun gemeente opgestelde Wegwijzer in ontvangst te nemen. Ook waren ambtenaren aanwezig die hadden meegewerkt aan de tot stand koming van de Wegwijzers. De middag was gevuld met diverse inhoudelijke bijdragen van o.a. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds en OCW. Het was een "spoedcursus MoMo"! Ook reikte Mariëtte Pennarts de Erfgoedmonitor Provincie Utrecht uit. Dit betreft een onderzoek naar de restauratiebehoefte van de rijksmonumenten in de provincie.

De Wegwijzers voor de toekomst zijn het resultaat van een onderzoek dat STAMU heeft verricht vanaf januari 2014 naar de stand van zaken bij de Utrechtse gemeenten ten aanzien van het gemeentelijke erfgoedbeleid. Hoe hebben de gemeenten MoMo (Modernisering Monumentenzorg) verwerkt in hun beleid. Hoe MoMoproof zijn de gemeenten. Wat gaat al goed, en waar liggen nog kansen voor verbetering? Het onderzoek heeft tot doel om de gemeente zelf meer inzicht te geven in waar ze staan. Tevens kan door meer inzicht de ondersteuning vanuit het STAMU doelgerichter worden aangepakt.

Het onderzoek begon met het versturen van een vragenlijst naar alle gemeenten in de provincie. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst volgde bij elke gemeente een gesprek met de betrokken ambtenaren om zo meer diepgang en achtergrondinformatie te verkrijgen ten aanzien van de vragenlijst. De resultaten van de vragenlijst en het gesprek werden verwerkt in een "Wegwijzer voor de toekomst" van/voor elke gemeente op maat. Deze zijn op 2 oktober uitgereikt aan de gemeenten door de gedeputeerde Mariette Pennarts op een speciale bijeenkomst voor alle portefeuillehouders. Aan de hand van deze Wegwijzers zullen begin 2015 wederom bij alle gemeenten gesprekken plaatsvinden, dit keer ook met de afdelingshoofden en portefeuillehouders erbij, om te bespreken hoe de kansen verder concreet kunnen worden uitgewerkt in samenwerking met het STAMU.

De presentaties die op de bijeenkomst van 2 oktober zijn gehouden zijn via de onderstaande links te bekijken:

- Presentatie STAMU, Wegwijzers voor de toekomst, resultaten Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten

- Presentatie Rob Smoter RCE, Erfgoed en Ruimte en MoMo

- Presentatie Marjolein Verschuur RCE, Archeologie voor gemeenten

- Presentatie Machteld Linssen RCE, Herbestemming en leegstand

- Presentatie Monique Krauwer OCW, Omgevingswet en Erfgoedwet

De Utrechtse Erfgoedmonitor, het onderzoek van de Provincie Utrecht naar de restauratiebehoefte van de rijksmonumenten in de provincie Utrecht, is te vinden door HIER te klikken.

 

 Interactieve kaart van Erfgoedparels Provincie Utrecht


De Provincie Utrecht heeft een interactieve kaart gemaakt van alle erfgoedparelprojecten die zij vanaf 2008 t/m 2014 heeft gesubsidieerd. Aan het einde van 2014 zullen hier nog eens 14 nieuwe geselecteerde parels van 2014 worden toegevoegd.

De kaart is te vinden door te klikken op de volgende link:  http://erfgoedparels.provincie-utrecht.nl 

Door op de bolletjes in de kaart te klikken  vindt u meer informatie over het betreffende project. En er is een streetview optie.