Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht

Bijeenkomsten (ROMA-bijeenkomsten)

Het steunpunt organiseert drie à vier keer per jaar een informatie en kennisuitwisselingsbijeenkomst voor de diverse betrokkenen in de gemeenten bij archeologie, monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Dit worden ROMA-bijeenkomsten genoemd: Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Archeologie-bijeenkomsten.

Deze ROMA-bijeenkomsten behandelen een actuele ontwikkeling of een bepaald thema. Het doel is de kennisontwikkeling bij de gemeenten te bevorderen en te stimuleren en een moment te bieden voor het uitwisselen van ervaringen en onderlinge informatie en netwerken.

Meer informatie over de data van de bijeenkomsten vindt u bij het onderdeel agenda van deze website.

 

ROMA bijeenkomst Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan

Op donderdagmiddag 13 juni hebben we in de aansprekende voormalige Pastoe fabriek in Utrecht onze routes op weg naar het omgevingsplan uitgestippeld. Naast de erfgoedambtenaren waren er ook veel mensen uit het domein van de ruimtelijke ordening en projectleiders omgevingswet.

foto workshops

Het was de tweede bijeenkomst in de reeks over het Erfgoed in de Omgevingswet die we samen organiseren met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tijdens de bijeenkomst hebben we bekeken hoe we het cultureel erfgoed mee kunnen nemen in de vertaalslag van omgevingsvisie naar omgevingsplan. Wat moet ik in 2021 geregeld hebben voor cultureel erfgoed? Hoe geef ik uitwerking aan onze omgevingsvisie? Hoe doen andere gemeenten dat?

Els Romeijn van de RCE heeft ons meegenomen in de achtergronden van het omgevingsplan en daarbij handige handreikingen onder de aandacht gebracht.

Martin van Bleek van het Gelders Genootschap liet ons diverse manieren zien over hoe de wettelijke verplichting, om rekening te houden met de omgeving van het monument, geïmplementeerd kan worden. Het Gelders Genootschap brengt daar volgend jaar met de RCE ook een handreiking voor uit.

We hebben gezamenlijk in groepjes routekaarten gemaakt. Dit bracht veel discussie en onderlinge uitwisseling van informatie en kennis teweeg, dat doorzette tijdens de borrel. Het begint met de omgevingsvisie en het einddoel is het omgevingsplan. De start is voor elke gemeente gelijk, maar de route kan per gemeente zeer verschillend zijn. De routekaarten helpen om meer inzicht te krijgen in het proces.

Meer informatie en presentaties

Presentatie De omgeving van het Monument - Martin van Bleek

Presentatie RCE Van omgevingsvisie op weg naar omgevingsplan - Els Romeijn

Workshop resultaat Routekaarten

 

ROMA bijeenkomst 'Kerkenvisies' 28 maart 2019

Donderdag 28 maart vond de bijeenkomst plaats over de ‘kerkenvisies’. In een gemêleerd gezelschap van kerkeigenaren, overheden, adviseurs en andere belangstellende was er aandacht voor dit zeer actuele thema.

Samenwerking en open dialoog vormde de rode draad van de middag. Het STAMU organiseerde deze bijeenkomst samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Frank Strolenberg van de RCE verzorgde de inleiding over kerkenvisies. Hij vertelde over de aanleiding en gaf uitleg over de visie van het rijk en de financieringsregeling. Voor het opstellen van integrale kerkenvisies wordt de komende drie jaar ca. 3 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld aan gemeenten door de Minister van OCW. Met een integrale kerkenvisies ontwikkelen gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategisch visie op een duurzame toekomst voor het kerkenbestand binnen een gemeente.

Alwin Kaashoek is als projectleider betrokken bij de pilot kerkenvisies van Rotterdam en Súdwest-Fryslân. Hij gaf inzicht in de praktijk van het opstellen van Kerkenvisies en de samenwerking tussen overheden en kerkeigenaren. Alice Gut van de gemeente Utrecht gaf een doorkijkje op de wijze waarop een kerkenvisie ingezet kan worden in de praktijk. Bij bijvoorbeeld herbestemmingsvraagstukken dient de kerkenvisie van Utrecht als leidraad. Tot slot gaf Annet van Goor vanuit het perspectief van deSt-Joriskerk in Amersfoort een interessante inkijk in de dagelijks praktijk van het rendabel maken van een kerk door bijvoorbeeld het faciliteren van nevenfuncties. De interactie vond plaats in de vorm van een ‘speeddate’ tussen de verschillende partijen. Al snel bleek dat er veel meer te bespreken was dan in de korte tijd past. Er wordt door Landschap Erfgoed Utrecht nagedacht over een initiatief om het gesprek voor te zetten in een andere setting, met het doel de dialoog te blijven voeren en elkaar te steunen in het proces om te komen tot een kerkenvisie.

Meer informatie en presentaties

Presentatie Alwin Kaashoek

 

Verslag ROMA bijeenkomst 14 december 2017,‘Oud en Nieuw, Religieus Erfgoed en Actualiteiten in 2018’

Donderdagmiddag 14 december vond de laatste ROMA-bijeenkomst van 2017 plaats in de sfeervolle Lutherse Kerk te Utrecht. Passend ook aangezien één van de hoofdthema’s van de middag de aandacht voor religieus erfgoed betrof. Alice Gut en Henk Jansen gaven in hun presentatie een inkijkje in de Kerkenvisie die door de gemeente Utrecht is opgesteld. Er werden diverse voorbeelden gegeven ten aanzien van o.a. het proces, de rol van de gemeente als intermediair, de invloed van de politiek en ook de inhoudelijke aspecten waar gemeenten aandacht aan kunnen besteden met betrekking tot beleid voor religieus erfgoed. Verder was er kort aandacht voor de volgende onderwerpen: Het  project Erfgoed Telt, de opmaat naar een toekomstbestendig erfgoedbeleid door Robert Berkovits  (RCE). Aandacht voor het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 door Geerte Wachter (Provincie Utrecht). De methodiek en een glimp van de uitkomsten van de Monitor Archeologie Provincie Utrecht door Lisa Wouters (Provincie Utrecht) en Gerjan Zijp (Monumentenwacht) en tot slot actualiteiten vanuit de NRF door Ina Roeterdink en vanuit het STAMU over de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten. De middag werd afgesloten met bijzondere excursies in en op de daken van de Domkerk, ingeleid door een verhaal over de restauratiewerkzaamheden door Everard Bisschop (van Hoogevest Architecten).  

ROMA 14 dec 2017ROMA op Dom Utrecht 14-12-2017ROMA bijeenkomst 22 juni 2017 "Ontdekkingsreis door het linieland van Utrecht", 

Donderdag 22 juni organiseerde het STAMU in samenwerking met de provincie Utrecht een  bijzondere ROMA-bijeenkomst. Het was een ‘Ontdekkingsreis door het linieland van Utrecht’. Door middel van een busreis door de provincie hebben we aandacht besteed aan de grote invloed die de verschillende linies hebben gehad op onze provincie. De verschillende overheden, maar vooral ook de gemeenten, hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het behoud en beheer hiervan. Hoe gaan we er nu mee om? Waar loop je tegenaan in beleid, visie en uitvoering. Hoe borg je dit in de  omgevingsvisie en in het omgevingsplan?

De aftrap vond plaats met een aantal lezingen bij de Linielanding in Nieuwegein. Vanuit het programma Nieuwe Hollandse Waterlinie / Stelling van Amsterdam gaven Maryann Glorie (Provincie Utrecht) en Loes van der Vegt (Land-id) ons inzicht gaven in de planologische borging van het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het licht van de UNESCO aanvraag tot Werelderfgoed. Marina Laméris (Tast)  lichte het project  ‘Waterliniejaar 2022, Viering van 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie’(Stichting het Groene Hart) toe als kwartiermaker voor het waterliniejaar 2022. Na het plenaire deel ging de groep met de bus op stap naar Fort Nieuwersluis. Onderweg lichtte Roland Blijdenstijn (Provincie Utrecht) toe wat er gespeeld heeft bij de Beatrixsluizen/Lekkanaal in Nieuwegein in relatie tot het linielandschap en kregen we bij Fort Nieuwersluis uitleg over de historische ontwikkeling. In het Fort zelf ging de groep, na een inleiding van Vera Driessen (gemeente De Ronde Venen) en Catharina Visser ( (OHW), aan de slag met de vraag hoe je het militaire erfgoed in het gemeentelijke beleid kunt verankeren. Ook was er een rondleiding over het fort door Juke van Niekerk, directeur-bestuurder van Liniebreed ondernemen.  Verjaagd door een dreigend onweer vertrok de groep weer met een borrel in de bus, een hoop inspiratie rijker.

Presentatie Loes van de Vegt (Land-id): "Begrenzing en planologische borging van het toekomstig Werelderfgoed landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie"

Presentatie Marina Laméris: "Op weg naar 2022, 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie"

Presentatie Vera Driessen: "Ontwikkelkader Forten De Ronde Venen"

 

 

ROMA-bijeenkomst 23 maart 2017, “Cultuurhistorie in de Omgevingsvisie en Hoe omgaan met metaaldetectie”, de Oude Stal Den Eijck Landgoed Vollenhoven, De Bilt

 

In 2017 wil het STAMU tijdens alle ROMA-bijeenkomsten aandacht geven aan de gevolgen van de komst van de omgevingswet voor het gemeentelijk erfgoedbeleid. Tijdens de aftrap van deze serie gaf Martin van Bleek, werkzaam bij het Gelders Genootschap, een presentatie over de omgevingsvisie. Dit instrument heeft de gemeente nodig als voorbereiding op het omgevingsplan,  en daarmee de implementatie van de omgevingswet.

In de tweede helft van de middag is er aandacht geweest voor de veranderde wet- en regelgeving ten aanzien van metaaldetectie met de komst van de erfgoedwet. Hierdoor is het zoeken met een detector, binnen regels, nu geoorloofd. Vondsten moeten echter wel altijd worden gemeld. Dit kan bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Alexander van de Bunt gaf een presentatie hoe dit in zijn werk gaat. Ook hebben enkele gemeenten hun beleidsvisie ten aanzien van metaaldetectie en zoekers met de aanwezige gedeeld. 

 

Presentatie Martin van Bleek (Gelders Genootschap) : "Cultuurhistorie in de omgevingsvisie"

Presentatie Marianne Visser (STAMU): "Metaaldetectie en de Erfgoedwet"

Presentatie Alexander van de Bunt (Landschap Erfgoed Utrecht): "Meldpunt Archeologie"

 

ROMA-bijeenkomst/combinatie A en O dag, 13 oktober 2016 "Duurzaamheid in de provincie Utrecht"

ROMA13-10-2016AmersfoortDeze ROMA-bijeenkomst is in het kader van de combinatie met de cursusdag "Actualiteiten en Ontwikkelingen" van de ErfgoedAcademie, samen met hun georganiseerd. Duurzaamheid is een belangrijk thema in de beleidsplannen van vele gemeenten en van de Provincie en het Rijk. Vandaar dat deze ROMA-bijeenkomst geheel gewijd was aan Duurzaamheid. Er is vooral ingegaan op de rol van de overheid bij het ondersteunen, faciliteren, stimuleren en mogelijk financieren van initiatieven tot energiebesparing en energieopwekking. Hoe om te gaan met de groeiende behoefte aan het plaatsen van zonnepanlen of windturbines en het realiseren van energielandschappen? Waar liggen de mogelijkheden, rekening houdens met de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening? De middag werd gehouden in Amersfoort in de Observant. Vanuit de RCE spraken Els Romeijn en Berthe Jongejan over de nieuwe Handreiking duurzame energie en erfgoed. Brigitte Bultinck lichtte toe hoe vanuit het Groenfonds de toepassing van groene daken wordt gestimuleerd in relatie tot de impact op de biodiversiteit, hittestress, isolatie en waterbuffering en de opwekking van duurzame energie. Na de pauze ging Inge Huisinga van de Provincie Utrecht in op hoe de Provincie duurzaamheid wil stimuleren (parelfonds en nieuwe cultuurnota). Hierna liet Birgit Dulski, aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe duurzaamheid ook heel goed is te realiseren bij monumenten. Tot slot vertelde Sandra Hovens van de gemeente Amersfoort over hoe er in haar gemeente gekomen is tot een beleid ten aanzien van zonnepanelen in het beschermde stadsgezicht. Hierna was er in de speakerscorner een kort verslag van Richard Rodenburg (gemeente Utrecht), waarin hij vertelde hoe de gemeente Utrecht duurzaamheid stimuleert met subsidies. Ook vertelde Brigitte Giesen over haar project in Wassenaar in samenwerking met Groene Grachten. Aan het einde van de middag volgde een interessante excursie onder leiding van Sandra Hovens door de historische binnenstad van Amersfoort. Na afloop werd nog lang nagepraat bij de borrel.

Presentatie Berthe Jongejan, "Duurzame energie en erfgoed"

Presentatie Els Romeijn, RCE, "Energie en Landschap"

Presentatie Brigitte Bultinck, Groenfonds, "Groene daken"

Presentatie Inge Huisinga, "Provincie Utrecht en duurzaamheid"

Presentatie Birgit Dulski, "Balans tussen Duurzaamheid en Erfgoed"

Presentatie Sandra Hovens, "Duurzaam erfgoed in Amersfoort"

 

 

ROMA-bijeenkomst 9 juni 2016, "Nieuwe wetten, Nieuwe taken", Utrechts Archief, Utrecht

ROMA9juni2016UtrechtGelet op het feit dat per 1 juli 2016 de nieuwe Erfgoedwet in werking treedt, is volop aandacht besteed aan de consequenties van deze nieuwe wet, ook in samenhang met de Omgevingswet, voor de taken van de gemeenten. In de fraaie historische refter van het oude klooster waar tegenwoordig het Utrechts Archief in is gevestigd is door Gabor Kozijn van de RCE ingegaan op de instandhoudingsplicht en wat dat voor gemeente betekent. Als vervolg hierop vertelde Marina Lameris van de Monumentenwacht Utrecht hoe de MWU de gemeenten kan ondersteunen bij de taken van de instandhoudingsplicht en de zorgplicht die daaruit voortvloeit. Hierna werd op praktische wijze met tips en trics toegelicht door Marc Diemel van de MWU waar je op moet letten om schade en daarmee gepaard gaande hoge kosten van herstel te voorkomen. Geertje Korf gaf ons verder een inkijkje in de verandering van taken in de archeologische praktijk met de komst van de nieuwe wetten. De middag werd afgesloten met een excursie door het Utrechts Archief (in het kader van een gemeentelijke verzameling van cultuurgoederen) en naar de nieuwe plek van de archeologen van de gemeente Utrecht in het historische gemeentehuis met een bezichtiging van de verzameling van archeologische objecten.

Presentatie Gabor Kozijn "Kansen en beperkingen instandhoudingsplicht"

Presentatie Marina Lameris (Monumentenwacht Utrecht)  "Instandhoudingsplicht en zorgplicht"

Presentatie Marc Diemel (MWU) "De dagelijkse praktijk van instandhouding, hoe doe je dat"

Presentatie Geertje Korf "Archeologie in de Erfgoedwet en de Omgevingswet"

 

 

ROMA-bijeenkomst 31 maart 2016 "Cultuurhistorie in de praktijk", gemeentehuis Vianen 

ROMA31maart2016VianenIn het monumentale gemeentehuis van Vianen zijn we ingegaan op het hoe en waarom van het komen tot een cultuurhistorische waardenkaart. Vanuit het STAMU is een stappenplan getoond om te komen tot een cultuurhistorische waardenkaart. Vanuit de Provincie Utrecht is nader uitgelegd wat de Provincie met de Cultuurhistorische Atlas (CHAT) kan betekenen voor de Utrechtse gemeenten. De gastgemeente Vianen heeft recentelijk een cultuurhistorische waardenkaart laten maken door RAAP en hier ook een publieksversie van gepresenteerd getiteld "Vianens verleden verzameld" (zie hiervoor de website van de gemeente Vianen, www.vianen.nl ). In aansluiting op hoe cultuurhistorie een rol speelt bij ruimtelijke ontwikkelingen hebben de ervenconsulenten Jolanda van Looij en Rob Hendriks aan de hand van voorbeelden uitgelegd wat het werk van de ervenconsulent inhoudt. In het kader van bij iedere ROMA-bijeenkomst aan de orde stellen van een punt uit de agenda "Archeologie voor gemeenten" is dit keer door Iepie Roorda van de RCE ingegaan op het aspect handhaving

Presentatie STAMU over "Waarom een waardenkaart en hoe er toe te komen"

Presentatie Provincie Utrecht "CHATten voor gemeenten"

Presenatie Ervenconsulentschap

 

ROMA-bijeenkomst 10 december 2015 - presentaties "Actualiteiten, ontwikkelingen en vooruitblik naar 2016"

Deze bijeenkomst aan het einde van het jaar werd in een wel heel bijzondere locatie gehouden: de Metaalkathedraal in Utrecht. Dit is een oude kerk met een spectaculaire kapconstructie die later als metaalfabriek in gebruik is genomen. Op dit moment is het in handen van een kunstenaarscollectief die bijeenkomsten mogelijk maakt en atelierruimten exploiteert. Onder de houten spanten met restanten van fraai schilderwerk kregen we verschillende presentaties te horen over het thema "Actualiteiten, ontwikkelingen en vooruitblik naar 2016". Daarmee was deze bijeenkomst een soort combinatie van de bekende A en O cursus die gegeven wordt door de Erfgoedacademie in elke provincie en een ROMA-bijeenkomst (alleen dan slechts een middag en gratis voor alle ambtenaren van de Utrechtse gemeenten). Het was een goed bezochte middag met aan het einde een interactief deel waarin de aanwezigen werd gevraagd in groepjes op de tafelkleedjes input achter te laten voor het STAMU voor de te organiseren cursussen in 2016 in het kader van de kennisbevordering op het gebied van erfgoed van de diverse ambtenaren bij de gemeenten. Tot slot vond een excursie door het gebouw en over het terrein plaats.

Presentatie Marceline Dolfin RCE, "Laatste ontwikkelingen omtrent de erfgoedwet (met name interieurs)"

Presentatie ROland Blijdenstijn, "Actualiteiten en ontwikkelingen Provinciaal erfgoed en cultuurhistorische waardenkaarten"

Presentatie Ina Roeterdink, NRF, "Financiële actualiteiten vanuit het Restauratiefonds"

 Presentaties ROMA-bijeenkomst 18 juni 2015 Actualiteiten in wetgeving

In het mooie Oudewater, dat dit jaar haar 750-jarig bestaan viert, vond een ROMA-bijeenkomst plaats over de actualiteiten in de wetgeving op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurhistorie. Marjolein Verschuur en Gerda de Bruijn (RCE) presenteerden de nieuwste ontwikkeling ten aanzien van erfgoed- en omgevingswet. Karin Markerink van Rho adviseurs, nam ons mee in de praktijk van het maken van een omgevingsplan en de mogelijkheden voor erfgoed hierin. Heleen van Londen, werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, gaf een presentatie over archeologie en de omgevingswet. Na afloop  was er een interessante rondleiding door het oude centrum om te zien hoe Oudewater haar geschiedenis viert en zichtbaar maakt. We liepen langs de historische straatbeelden en langs de replicas van de schilderijen van Gerard Davids die hier woonde. Ook waren er de QR-code stoeptegels te zien en de gevelstenen die zijn aangebracht om bijzondere panden beter herkenbaar te maken.

Presentatie Gerda de Bruijn en Marjolein Verschuur "erfgoedwet en omgevingswet"

Presentatie Karin Markerink, "Erfgoed en omgevingwet, meer, minder of gelijke bescherming?

Presentatie Heleen van Londen, "Archeologiebeleid en de omgevingswet"

 

 

 

Presentaties ROMA-bijeenkmst 2 april 2015 Groen Erfgoed

Op het landgoed Oostbroek waren we te gast bij het Utrechts Landschap voor een geanimeerde middag over Groen Erfgoed. Natascha Lensvelt (RCE) ging in op de vragen "Hoe waardeer en beheer je een historische groenaanleg? Wat is van waarde en hoe begeleid je verandering?". Niels van den Berg van de gemeente Stichtse Vecht liet overtuigend zien wat er fout kan gaan bij ondeskundig groenbeheer. Praktische voorbeelden over hoe je dit erfgoed kan beschermen en opnemen in je ruimtelijke ordeningsbeleid kwamen van Martijn Kegler van Rho adviseurs. Hij is ook de schrijver is van het Voorbeeldenboek kernkwaliteiten Utrechtse landschappen, verschenen in 2013 in opdracht van de Provincie Utrecht. Hans Pasman van Landschap Erfgoed Utrecht lichtte toe op welke manier zijn organisatie actief is op het gebied van het groene erfgoed. Tot slot was er een rondleiding over het Landgoed Oostbroek door Paul Vesters van het Utrechts Landschap. Op het landgoed wordt op dit moment gewerkt aan een reconstructie en herstelplan van het groen.

Presentatie Natascha Lensvelt (RCE) "Groene Monumenten"

Presentatie Niels van den Berg (Stichtse Vecht) "Plantertje groot, boompje dood"

Voor het "Voorbeeldenboek kernkwaliteiten Utrechtse Landschappen", klik op de link

 

 

Presentaties ROMA-bijeenkomst 10 april 2014 Herbestemmen

Deze bijeenkomst vond plaats in Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen), waar het thema Herbestemmen van diverse kanten werd belicht en ook in een discussie met de zaal verder werd uitgediept. Centraal stond de vraag: Wat is de rol van de gemeente bij herbestemmingsopgaven? Na afloop vond een excursie plaats naar en in de nabijgelegen watertoren waar een herbestemmingsplan voor is gemaakt door Studio RAAK.

Presentatie Machteld Linssen RCE, "Leegstand als opgave, Herbestemming als aanpak"

Presentatie Werner Weijkamp, Gelders Genootschap, "De Dynamische Waardestelling"

 

 

Presentaties ROMA-bijeenkomst 31 januari 2014 Archeologie voor gemeenten 

In samenwerking met de RCE is op 31 januari 2014 een bijeenkomst gehouden in het kader van het project Archeologie voor gemeenten van de RCE.

Presentatie van Ivonne de Jongh "Archeologie bij de Provincie Utrecht"

 

 

 

Presentaties ROMA-bijeenkomst 23 april 2013  - inclusief handleiding gebruik CHAT

Dit was een extra ingelaste bijeenkomst op veler verzoek over "Cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan". Deze bijeenkomst was bedoeld om iedereen meer wegwijs te maken in hoe je aan de juiste informatie en voorbeelden komt om cultuurhistorie in je bestemmingsplan te verwerken. In de CHAT van de Provincie Utrecht en in de Handreiking Erfgoed en Ruimte van de RCE vind je veel aanknopingspunten. De gemeente Bunschoten biedt een goed voorbeeld met hun nieuwste bestemmingsplan waarbij gebruik wordt gemaakt van het Planologisch Erfgoedregime. Het was een kortere middag dan anders, gehouden in het Provinciehuis in Utrecht.

Presentatie Roland Blijdenstijn. Provincie Utrecht, over de CHAT en RO Dit is tevens een goede handleiding voor het gebruik van de CHAT!

Presentatie Doris Schmutzhart, RCE over de Handreiking Erfgoed en Ruimte

Presentatie Vincent de Kieviet, gemeente Bunschoten over het Bestemmingsplan Bunschoten Centrale As

 

 

Als er interesse is in het inzien van een presentatie van een ROMA-bijeenkomst die hier niet meer vermeld staat, dan is deze altijd op te vragen door een mailtje te sturen naar info@stamu.nl